Sinds 16 maart zijn we aangewezen op het geven van onderwijs op afstand. Ongevraagd zijn we met het geven van deze vorm van onderwijs in een digitale stroomversnelling geraakt. Dat is aan de ene kant mooi, want het geven van digitaal onderwijs sluit goed aan bij het onderwijs zoals wij dat voor ogen hebben voor nu en in de toekomst. Anderzijds gaat het soms zo snel dat we, mede door de waan van de dag, worden ingehaald door al deze digitale ontwikkelingen. Als onderwijsinstelling wil je namelijk de tijd en de ruimte nemen om te onderzoeken en te ervaringen wat bij je past, om op deze manier het best mogelijke onderwijs te kunnen bieden.

Veel gaat goed, maar wij realiseren ons ook dat er altijd dingen beter kunnen. Met deze brief geven wij u een overzicht met betrekking tot de stand van zaken tot nu toe en willen een aantal veelgestelde vragen voor u beantwoorden.

Informatievoorziening
We doen ons best u en onze leerlingen zo goed mogelijk op de hoogte te houden. Dat doen wij via de mentoren en de schoolleiding in de vorm van brieven, Magister e-mail, telefonisch contact en uiteraard via de verschillende social media (Instagram, Facebook, LinkedIn en onze websites). Heeft u vragen, opmerkingen of mist u informatie, neemt u dan vooral contact op met de betreffende locatiedirecteur zodat wij u tijdig kunnen helpen.

Enquête
Deze week wordt er een enquête uitgezet onder leerlingen en ouders. Met deze enquête willen we de ervaringen van afgelopen weken met het onderwijs op afstand evalueren. U wordt van harte uitgenodigd om deze in te vullen.

Onderwijs op afstand
Nadat het persbericht kwam dat de scholen zouden sluiten, zijn we bij VariO voortvarend te werk gegaan en konden onze leerlingen de volgende dag al thuis het onderwijs volgen. Het is goed om in deze brief te melden dat dit geen verplichting is geweest. De overheid heeft het aan de scholen overgelaten of zij, en zo ja in welke mate en vorm, in staat zijn om het onderwijs op afstand te verzorgen. De onderwijstijd waaraan scholen normaal gesproken moeten voldoen is losgelaten in Corona-tijd. Natuurlijk willen wij onze leerlingen van onderwijs voorzien en dat proberen we zo goed mogelijk te doen. Maar het Corona virus heeft ons allen overvallen en dat maakt dat deze tijd vooral een tijd is om te leren van opgedane ervaringen. We nemen de ervaringen van de leerlingen en van u hier graag in mee. Wij verwachten namelijk dat we ook na de zomervakantie een combinatie van fysiek naar school gaan en onderwijs op afstand zullen moeten aanbieden.

Onderwijs op afstand kan op veel manieren worden ingericht en de VariO-scholen zijn vrij om het onderwijs passend bij de onderwijsvisie en de doelgroep aan te bieden. Onderwijs op afstand is zoveel meer dan een online les van een docent en kan de volgende varianten omvatten:

 • Instructie en uitleg door een docent
 • Vragenuurtje met een docent (via chat, e-mail, telefoon)
 • Digitale ingesproken lessen
 • Instructie en uitleg in een filmpje
 • Opdrachten maken
 • Leertaken
 • Toetsen maken
 • Een les online bijna vergelijkbaar met een les op school
 • Opdrachten bespreken met de docent of de mentor
 • Feedback, antwoord of reactie van de docent of de mentor krijgen op het ingeleverde werk
 • Het reguliere lesrooster (in Magister) wordt gevolgd
 • Er is een aangepast lesrooster

Het onderwijs op afstand vindt binnen onze locaties plaats tussen circa 08.30 – 16.00 uur. Dat betekent dat leerlingen niet alleen de lessen of vakken volgen die in hun rooster staan, maar dat ze veel meer schoolwerk hebben waar ze min of meer zelfstandig mee aan het werk moeten. Het schoolwerk vinden de leerlingen in Magister. Onze scholen ‘sluiten’ om circa 16.00 uur. Op deze manier willen wij voor de leerlingen vormgeven aan een ‘studiedag’ en hebben de docenten de tijd om de volgende werkdag voor te bereiden.

De leerlingen en ouders ontvangen met regelmaat informatie van de schoolleiding hoe het onderwijs op afstand eruitziet, het lesrooster, de afspraken en hoe u uw kind thuis kunt ondersteunen.  Dit verschilt per locatie. Hebt u daar vragen over neem dan vooral contact op met de mentor of de locatiedirecteur.

Schoolexamens in de voorexamenklassen
Op dit moment zijn wij aan het beoordelen welke toetsen noodzakelijk zijn (Programma van toetsing en afsluiting) en welke toetsen we kunnen doorschuiven of wellicht weglaten om de leerlingen over te laten gaan naar het volgende schooljaar. De huidige wet- en regelgeving staat aanpassing van het PTA toe, mits de eindtermen worden gedekt en er instemming is verkregen van de MR. Uiteraard gaan wij hier met uiterste zorgvuldigheid mee om en staat het belang van de leerling voor ons voorop.

Overgangsnormen
Vanaf 16 maart (periode 3) volgen onze leerlingen het onderwijs op afstand. Ook in deze periode is het van belang om de opgedane kennis te toetsen, zodat wij de ontwikkelingen en het leerproces van alle leerlingen goed in beeld hebben en mee kunnen nemen tijdens de voortgangsgesprekken en -vergaderingen aan het eind van dit schooljaar.
Want ook deze periode geeft ons belangrijke inzichten in het leerproces en het welbevinden van onze leerlingen. De overgangsnormen voor Zuyderzee Lyceum Emmeloord en Lemmer en de Bonifatius mavo worden aangepast vanwege de bijzondere situatie, de Coronacrisis. We hebben ons onderwijsprogramma, de onderwijstijd en het toetsrooster moeten aanpassen. Dit heeft consequenties voor de wijze waarop we aan het eind van dit schooljaar overgangsbesluiten moeten nemen. Uitgangspunt voor ons is dat we de voortgangsbeslissingen niet uitsluitend baseren op de cijfers, prestaties en werkhouding van de leerlingen uit de periode voor de schoolsluiting, maar dat we breder kijken naar de vorderingen van leerlingen na de schoolsluiting en ook omstandigheden als de thuissituatie en eventuele sociaal-emotionele impact van de huidige situatie op de leerling in het besluitvormingsproces meenemen.  Hierover worden schoolbreed afspraken gemaakt in afstemming met de medezeggenschapsraad. Na instemming van de medezeggenschapsraad krijgt u de overgangsnormen zo snel mogelijk toegestuurd.

 Situatie vanaf 2 juni
Naar aanleiding van de persconferentie van 19 mei duidelijk geworden dat de scholen in het voortgezet onderwijs vanaf 2 juni weer opengaan. Er was een voorlopig protocol gepubliceerd dat de scholen kunnen gebruiken om de gebouwen volgens RIVM-richtlijnen in te richten. Daar wordt momenteel bij VariO volop aan gewerkt. In het voortgezet onderwijs zal iedereen de 1,5 meter afstand in acht moeten nemen. Dat vraagt om een ingrijpende logistieke operatie. We zien er naar uit om alle leerlingen weer op school te ontvangen, maar vanwege de 1,5 meter afstand kunnen niet alle leerlingen tegelijk naar school noch de hele week. In de periode van 2 juni tot en met 26 juni zullen leerlingen gespreid naar school gaan gedurende een aantal momenten. Niet alle leerlingen zullen evenveel momenten naar school gaan. Het onderwijs zal bestaan uit een combinatie van fysiek naar school gaan en onderwijs op afstand. De kern van het onderwijs blijft het onderwijs op afstand. In de laatste schoolweek voor de zomervakantie volgt maatwerk op locatie, worden de boeken ingeleverd en zullen de rapporten worden uitgereikt.

Om de terugkeer naar school voor te bereiden vragen we ook de medewerking van ouders. U kunt met uw kind de route van huis naar school bespreken. Leerlingen die samen fietsen moeten bijvoorbeeld ook de 1,5 meter afstand in acht nemen. We zullen nog met nadere spelregels komen waar iedereen zich op school (en het schoolplein) aan dient te houden.

Leerlingen ontvangen uiterlijk volgende week een rooster met de dagen en tijden van fysiek naar school gaan en onderwijs op afstand.

Situatie na de zomervakantie
We houden er ernstig rekening mee dat we na de zomervakantie starten op de wijze zoals we geëindigd zijn voor de zomervakantie: de 1,5 meter school met een combinatie van een aantal momenten fysiek naar school gaan en onderwijs op afstand. Ook de introductieweek zal er anders uit gaan zien. U wordt hier voor de zomervakantie over geïnformeerd.

 

Met vriendelijke groet,

 

Ellen Kruize
College van Bestuur