FAQ items aan het laden...
Alles wat je moet weten over corona2020-08-31T09:42:29+02:00

Bezoekregistratie

Heb je een afspraak op een van onze locaties, dan verzoeken wij je voor de afspraak onderstaand formulier in de vullen en te verzenden. Alvast hartelijk dank voor je medewerking.

Heb je de afgelopen 24 uur één van de onderstaande klachten gehad?
HoestenNeusverkoudheidKoorts vanaf 38 gradenBenauwdheidsklachten

Kun je op één van bovenstaande vragen ‘ja’ antwoorden, neem dan contact op met de persoon met wie je de afspraak hebt gemaakt. We maken dan een nieuwe afspraak of kijken of de afspraak telefonisch plaats kan vinden.
Vragen gemarkeerd met een asteriks (*) moeten verplicht beantwoord worden.

 Buurman en Buurman laten de school weer blinken!

Lees hier meer

Laatste nieuws over corona

Corona FAQ

Hoe gaat de diploma-uitreiking plaatsvinden?2021-02-16T16:50:01+01:00

Onderstaande geldt voor het ZZL senior:
Gezien de data voor het 3e tijdvak CE (t.m. 9 juli as.) is het niet meer mogelijk om de diploma-uitreikingen in dit schooljaar te organiseren.

Wij zullen dan ook in de 1e weken van het nieuwe schooljaar (eind augustus 2021) nieuwe data prikken om toch dit jaar waardig en feestelijk af te sluiten.

Graag doen wij dit met alle geslaagden en dan is deze planning realistisch. De andere data zoals genoemd op de website komen dus te vervallen.

Wie mogen er wel naar school tijdens de 2e lockdown2021-02-16T12:35:34+01:00

Specifieke groepen leerlingen blijven wel les op school krijgen. Het gaat om de volgende leerlingen:

 • Eindexamenleerlingen (ook vavo).
 • Leerlingen die praktijkgerichte lessen volgen in het vmbo, voortgezet speciaal onderwijs en praktijkonderwijs.
 • Leerlingen in het voorexamenjaar en vwo 4 voor het afnemen van schoolexamens.
 • Leerlingen die zich in een kwetsbare positie bevinden. Voor deze laatste groep maakt de school, waar nodig in overleg met de gemeente, de afweging om welke leerlingen het gaat. Net als in het voorjaar gaat het in ieder geval om leerlingen voor wie thuis geen veilige of goede basis biedt.
 •  Voor nieuwkomersleerlingen is deze afweging ook aan de school. In geval van een internationale schakelklas  kan een school er ook voor kiezen om alle leerlingen in een klas fysiek onderwijs te geven.

Voor deze groepen gelden op school de regels om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. (bron: rijksoverheid.nl)

Regels tijdens de toetsweek2021-02-16T12:17:35+01:00
 • Niet eerder dan 10 minuten voor aanvang toets bij lokaal (wachten kan op gepaste afstand in de Kuip eventueel)
 • Bij entree school en lokaal: handen ontsmetten, mondkapje op en afstand houden in gangen (NB: dus niet samenklitten bij lokaaldeur)
 • De lokalen zijn 10 minuten van tevoren open, direct naar binnen gaan en zitten
 • Na afloop van de toets direct naar huis, niet blijven hangen in school
 • Bij meerdere toetsen op een dag: tussentijds in de Kuip zitten met 1,5 meter afstand en mondkapje op. Niet in de gangen. Je kunt bij een volle kuip ook plaatsnemen in de mediatheek en lokaal S033.
Absentie2021-02-16T11:49:48+01:00

Zuyderzee Lyceum senior
Bij alle lessen blijven we extra alert op aanwezigheid van de leerlingen tijdens de hele les. We willen er nogmaals op attenderen dat ziekmeldingen en verlof voor (tand)arts bezoeken door de ouder(s)/verzorger(s) gedaan moeten worden. Dit kan via Magister en/of door contact op te nemen met de leerlingadministratie. Op dit moment wordt er vaak door de leerling zelf gemaild naar de betreffende docent. Verlofaanvragen mogen ook gestuurd worden naar de coördinatoren van de leergangen via coordinatiesenior@zuyderzeelyceum.nl

 

Wat zijn de richtlijnen met betrekking tot online lessen?2020-12-17T15:43:24+01:00

Als VariO Onderwijsgroep hebben we een aantal richtlijnen opgesteld voor onze online lessen. Respecteer te allen tijde iemands privacy.

Lesgeven op afstand en

Handleiding Teams voor leerlingen

Gaat het centraal eindexamen door?2021-02-16T16:34:17+01:00

De centrale eindexamens gaan door. Vorige week heeft minister Slob duidelijkheid gegeven over de route tot het diploma voor dit jaar.

Onderstaande geldt voor het Zuyderzee Lyceum:
Zoals in december aangekondigd, gaan de centrale examens dit jaar door. Behalve twee herkansingen en een extra tijdvak waardoor leerlingen hun examens kunnen spreiden, kunnen leerlingen straks één vak niet mee laten tellen. Dat mag geen kernvak zijn, zoals Nederlands, Engels of wiskunde. Op de mavo is dit alleen Nederlands.

Alsnog slagen door wegstrepen
Leerling mogen één niet-kernvak wegstrepen. Daardoor kunnen die leerlingen toch door naar het vervolgonderwijs. Het eindcijfer van het weggestreepte vak telt dus niet mee bij het bepalen van de uitslag, maar blijft wel zichtbaar op de cijferlijst. Wegstrepen kan alleen als een leerling hierdoor alsnog kan slagen.

 Slaag-zakregeling
Na het wegstrepen van een niet-kernvak blijft de bestaande slaag-zakregeling bestaan voor alle overige vakken. Zo moet bijvoorbeeld het gemiddelde van de (niet weggestreepte) centrale examens minimaal een 5,5 zijn. Ook moet iedere tekortpunt gecompenseerd worden door hoge voldoende. Een 5 door een 7 bijvoorbeeld. En een 4 door een 8, of twee 7’s. De precieze voorwaarden staan uitgelegd op mijnexamen.nl

Extra tijdvak
In december werd bekend dat de examenleerlingen dit jaar hun centrale examen mogen spreiden over twee tijdvakken. Daardoor kan een leerling die ziek is of in quarantaine zit tijdens het eerste tijdvak, toch volledig examen doen. Ook mogen leerlingen het centraal examen van één of meerdere vakken verplaatsen naar het tweede tijdvak. Hierdoor krijgt de leerling maximaal enkele extra weken voorbereidingstijd voor de vakken die worden doorgeschoven. Daarnaast krijgen leerlingen een extra herkansing. Deze herkansingen kunnen zowel in het tweede, als in het derde tijdvak worden gebruikt.

Wij bereiden voor het ZZL senior een online voorlichtingsmoment voor in maart. Jullie ontvangen hierover bericht van ons.

Wat betekent dit in de praktijk de komende maanden
We hebben nu eerst de focus op het goed afronden van de schoolexamens. Om de voorbereiding hiervoor iets meer tijd te geven is de periode voor SE3 1 week uitgesteld en begint nu op 22 maart as. Jullie krijgen hiervoor begin maart het rooster.
Zeer waarschijnlijk blijft de 1,5 meter bestaan als afstandsregel dus de huidige hybride vorm van lesgeven zal ook zeker tot deze datum zo blijven. Het schema voor de eerste week is bijgevoegd, afhankelijk van de besluiten van de minister volgen de indelen voor de weken hierna in de 1e week van maart.Samen met de examensecretarissen wordt een schema opgesteld met de belangrijke data tot de meivakantie; hierna begint direct het 1e tijdvak van het Centraal Examen. Dit schema ontvang je medio maart; bewaar dit goed.

Tevens ontvang je een keuzeformulier waarin je moet aangeven welke examens je het 1e– en welke je eventueel het 2e tijdvak doet. Dit moet voor het begin van het 1e tijdvak (17 mei) zijn vastgelegd. Ook de regels rondom het herkansen worden je goed uitgelegd. Wij gaan je vanuit het mentoraat ondersteunen bij deze keuzes.

Belangrijke data om te onthouden in maart 2021:
1 maart as.                         : ontwikkeldag voor de docenten; er zijn geen lessen.

9 maart as.                         : leerlingenbesprekingen de hele dag; opdrachten voor de vakken staan in magister, er is geen online les.

22 maart as.                       : start SE3, dagrooster volgt 1e week van maart.

Al deze data staan ook op de website; deze wordt nu elke maand geactualiseerd op de website van het ZZL zelf.

 

Mijn zoon/dochter is meer dan 15 minuten op 1,5 meter van een positief geteste leerling geweest. Wat nu?2020-12-04T14:58:14+01:00

Heeft uw zoon of dochter langer dan 15 minuten binnen 1,5 meter van de positief geteste leerling gestaan en/of gezeten blijft uw zoon/dochter 10 dagen thuis. U telt vanaf het laatste contactmoment . Uw zoon/dochter blijft tien dagen thuis in quarantaine. Uiteraard bij klachtenontwikkeling direct testen.

Na 5 dagen thuisquarantaine mag uw zoon/dochter zich laten testen; conform de richtlijnen van het RIVM kan uw zoon/dochter dan bij een negatieve uitslag weer naar school. Doet uw zoon/dochter geen test dan gelden de volledige tien dagen zoals genoemd (nieuw per 1 december 2020).

Leerlingen die wel naar school kunnen gaan, vragen wij ook alert te blijven op ontwikkelingen van klachten. Ook voor hen geldt, bij klachten zich direct te laten testen en thuis te blijven. Bij een negatieve test mogen zij weer naar school.

Is het dragen van een mondkapje verplicht?2020-11-26T09:20:26+01:00

Ja, vanaf 28 oktober is het in onze locaties verplicht om een mondkapje te dragen.

Wanneer een mondkapje dragen
De verplichting een mondkapje te dragen geldt alleen in situaties waar je geen 1,5 meter afstand kan houden van het personeel, zoals in de gangen van de locaties. Zodra je zit mag het mondkapje af. Het mondkapje hoeft niet gedragen te worden tijdens de les of in de aula tijdens de pauzes, zolang je zit.Uiteraard blijven de standaard richtlijnen van kracht. Het dragen van mondkapjes is nadrukkelijk een aanvulling op de basisregels en geen vervanging daarvan. Het blijft dus van belang om afstand te houden, handen te ontsmetten, in de ellenboog te hoesten en thuis te blijven bij klachten.

Vinden er activiteiten plaats?2020-09-08T11:32:43+02:00

Ouders kunnen worden uitgenodigd op school (voor bijvoorbeeld oudergesprekken of vieringen) met het strikt toepassen van triage en de inachtneming van de veiligheids- en hygiënemaatregelen. Scholen worden geadviseerd hier terughoudend mee om te gaan en zoveel mogelijk rekening te houden met rustige tijdstippen. Online contact tussen school en ouders wordt geadviseerd.

Voor groepsactiviteiten zoals studiereizen, vieringen, voorstellingen en excursies gelden de algemene richtlijnen vanuit de overheid voor bijeenkomsten buiten het reguliere lesaanbod. De afweging over het al dan niet organiseren van groepsactiviteiten wordt op school- of bestuursniveau gemaakt binnen de richtlijnen van het RIVM. In het geval van buitenlandse reizen is het noodzakelijk de nationale en lokale afspraken te kennen en rekening te houden met het feit dat deze snel kunnen wijzigen.

Hoe hanteert VariO de regels in de pauze?2020-09-08T11:31:50+02:00
 1. Om de 1,5 meter afstand tussen leerlingen en onderwijspersoneel en tussen personeel onderling zo goed mogelijk te waarborgen, zijn vaste looproutes of looppaden binnen de school aangebracht.
 2. Gespreide pauzes dragen bij aan het verminderen van de piekdrukte op de gangen, in de aula of in de kantine.
 3. De kantine is open,  met inachtneming van de veiligheids- en hygiënemaatregelen
Welke maatregelen heeft VariO genomen in de leslokalen?2020-09-08T11:34:10+02:00
 1.  In elk lokaal zijn papieren zakdoeken, water en zeep, of desinfecterende handgel aanwezig, om handen te wassen en de tafels schoon te maken.
 2. Bij binnenkomst in het lokaal wassen leerlingen en docenten hun handen met water en zeep, of desinfecterende handgel. Dit vereist heldere instructies.
 3. Docenten en ander onderwijspersoneel nemen na binnenkomst hun eigen tafels af met water en zeep/allesreiniger (geen desinfectiemiddel) en herhalen dit bij het verlaten van het lokaal. Materialen die door meerdere personeelsleden worden gebruikt, worden met regelmaat schoon gemaakt. Dit geldt ook voor werkplekken en gereedschappen in praktijklokalen.
 4. In ieder lokaal zijn prullenbakken aanwezig en deze worden dagelijks geleegd.
 5. De lokalen worden meerdere keren per dag gedurende 10-15 minuten geventileerd door de ramen en eventuele deuren tegenover elkaar open te zetten.
 6. Onderwijspersoneel loopt zo weinig mogelijk rond tijdens een les
Wat moeten we doen bij een positieve coronatest?2020-09-08T11:27:12+02:00
 1. Een leerling die positief getest is op Covid-19 moet tenminste 7 dagen thuisblijven na start van de symptomen en uitzieken. De leerling mag pas weer naar school als hij/zij na deze 7 dagen ook 24 uur geen klachten meer heeft. Zie ook https://lci.rivm.nl/leefregels
 2. Als iemand in het huishouden van de leerling positief getest is voor COVID-19, moet hij/zij 14 dagen thuisblijven (omdat de gezinsleden tot en met 14 dagen na het laatste contact met deze persoon nog ziek kunnen worden). De leerling kan weer naar school als iedereen in het huishouden 24 uur klachtenvrij is.
 3. Quarantaine: Ouders die met hun kinderen naar een land reizen waar code oranje of rood geldt, of een land of gebied dat tijdens de vakantie wijzigt van code geel naar code oranje of rood, worden dringend geadviseerd bij thuiskomst 14 dagen in quarantaine te gaan. Het in quarantaine gaan zal niet leiden tot een verzuimmelding bij de Inspectie.
 4. We zullen, in overleg met de ouders, naar de mogelijkheden kijken voor afstandsonderwijs gedurende de quarantaineperiode.
Wat zijn de thuisblijfregels?2020-09-08T11:25:00+02:00
 1. Een leerling met de volgende (luchtweg)klachten blijft thuis bij:Neusverkoudheid
  Hoesten
  Moeilijk ademen/benauwdheid.
  Koorts boven 38°C
  Plotseling verlies van reuk of smaak
 2. Een leerling blijft thuis als iemand in het huishouden koorts boven 38°C en/of benauwdheidsklachten heeft.
 3. Een leerling mag weer naar school als iedereen binnen het huishouden 24 uur geen klachten heeft.
 4. Conform richtlijn RIVM: Wanneer een leerling gedurende de dag klachten ontwikkelt (koorts, neusverkoudheid, hoesten en/of moeilijk ademen/benauwdheid) gaat de leerling naar huis. Ouders/verzorgers worden hierover geïnformeerd. Ook eventuele broers of zussen worden bij koorts en/of benauwdheidsklachten hierover geïnformeerd en naar huis gestuurd.
 5. Leerlingen die behoren tot een risicogroep kunnen worden vrijgesteld van fysiek onderwijs. Dit is de beslissing van ouder(s)/verzorger(s) in overleg met de school. Bij langdurig thuisblijven van de leerling treden de reguliere processen rondom passend onderwijs in werking.
 6. Leerlingen van wie gezinsleden tot de risicogroep behoren kunnen worden vrijgesteld van fysiek onderwijs. Dit is de beslissing van ouder(s)/verzorger(s) in overleg met de school. Bij langdurig thuisblijven van de leerling treden de reguliere processen rondom passend onderwijs in werking.
 7. Bij een ongewoon aantal leerlingen met klachten neemt de school contact op met de GGD. Deze passage kan worden herzien op het moment dat het testbeleid wijzigt.
 8. Iedereen met aan Covid-19 gerelateerde klachten kan zich laten testen. Zie m.b.t. de instructies ook https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/testen
Wat zijn de richtlijnen voor ouders en leerlingen?2020-11-26T08:57:57+01:00

Het kabinet heeft op 24 juni 2020 besloten dat vanaf 1 juli – op basis van het advies van het OMT – de 1,5 meter afstand tussen alle leerlingen onderling in het voortgezet onderwijs wordt losgelaten. Dit geldt ook voor leerlingen in het voortgezet onderwijs die 18 jaar of ouder zijn.

 1. De afstand van 1,5 meter tussen onderwijspersoneel en leerlingen blijft wel gehandhaafd, net als tussen onderwijspersoneel onderling. In de praktijklessen in het beroepsgerichte onderwijs, de praktische vakken, het praktijkonderwijs en in noodsituaties is het afstand houden tussen leerling en docent niet altijd mogelijk, dus daar houden leerlingen en docenten zoveel als mogelijk 1,5 meter afstand. Dit is een door het RIVM toegestane maatregel. Bij de vakken waar dit van toepassing is, treden het betrokken onderwijspersoneel en de schoolleiding met elkaar in overleg.
 2. Leerlingen gaan op alle dagen naar school en volgen het reguliere lesrooster.
 3. Om de druk op het openbaar vervoer te kunnen blijven verlagen, worden leerlingen verzocht om zoveel mogelijk op de fiets te komen dan wel zich te laten brengen en halen door een ouder/verzorger.
 4. De hygiënemaatregelen van het RIVM blijven van kracht en het is extra van belang dat die worden nageleefd:
  • Een goede melding en monitoring van besmettingen.
  • Het strikt toepassen van triage wanneer ouders/verzorgers en andere volwassenen (zijnde niet onderwijspersoneel) de school binnentreden.
  • Het strikt toepassen van de overige hygiënemaatregelen.
Wat mag ik verwachten van onderwijs op afstand?2020-05-14T17:04:49+02:00

Met elkaar in contact blijven is in deze tijden van groot belang. Wij willen dat onze leerlingen daarom dagelijks lessen op afstand kunnen volgen. Dit onderwijs op afstand kent voor ons een aantal varianten:

 • Online een les geven via Google Hangouts.
 • Vragen stellen aan de docent door middel van een online vragenuurtje.
 • Telefonisch contact met mentoren, zorgcoördinatoren en docenten.
Met welke digitale leermiddelen werken jullie?2020-05-14T16:56:50+02:00

Wij werken met onderstaande digitale (leer)middelen:

 • Magister, voor het werken met de ELO en inleveren van huiswerk opgaven.
 • Google Hangouts (Meet) van Google for Education, als medium voor de online lessen en het geven van instructies.

Beide digitale middelen waren al bekend bij zowel de docenten en de leerlingen. Ook zijn deze middelen ‘AVG proof’ en daarmee een voor de hand liggende keuze om op een veilige manier online lessen te kunnen geven.

Achter de schermen werkt het ICT-team aan het beschikbaar stellen van Microsoft teams voor zowel docenten als leerlingen. Ook hiervoor geldt dat we zeker willen weten dat we er met elkaar veilig mee kunnen werken en dat we u kunnen aangeven op welke manier we ermee gaan werken. Ons streven is dit na de zomervakantie gereed te hebben.

Via welke kanalen communiceren de scholen?2020-05-14T16:55:40+02:00

We doen ons best u en onze leerlingen continue op de hoogte te houden. Dat doen wij via de mentoren, de zorgcoördinatoren, de docenten, brieven, telefonisch contact en uiteraard via de verschillende social media (Instagram, Facebook, LinkedIn en onze websites).

Waarom kom ik niet in Magister?2020-03-18T13:36:53+01:00

Omdat heel Nederland nu digitaal probeert les te geven zijn er bereikbaarheidsproblemen voor leerlingen en docenten in Magister.

Onze monitoringsystemen geven aan dat Magister slechts op enkele piekmomenten echt onbereikbaar is geweest, en dat speelde met name gisteren tussen 11:00 en 12:00 uur. en vandaag tussen 10:00 en 11:00 uur. Blijkbaar proberen heel veel mensen op die tijden tegelijk in te loggen. We zien ook dat er goed gereageerd wordt door de mensen van Magister door z.s.m. extra servercapaciteit in te zetten.

Hetzelfde geldt voor de online leerplatformen van Noordhoff en Malmberg: ook deze platformen laten extreme pieken en bereikbaarheidsproblemen zien op dezelfde tijden.

Advies is dus: als het niet lukt, probeer het 1 of 2 uurtjes later nog eens.