FAQ items aan het laden...
FAQ2020-03-16T14:07:12+01:00

Veelgestelde vragen

Welkom op de FAQ van Vario-onderwijsgroep. De komende uren en dagen wordt deze pagina gevuld.

Welke maatregelen heeft VariO genomen in de leslokalen?2020-09-08T11:34:10+02:00
 1.  In elk lokaal zijn papieren zakdoeken, water en zeep, of desinfecterende handgel aanwezig, om handen te wassen en de tafels schoon te maken.
 2. Bij binnenkomst in het lokaal wassen leerlingen en docenten hun handen met water en zeep, of desinfecterende handgel. Dit vereist heldere instructies.
 3. Docenten en ander onderwijspersoneel nemen na binnenkomst hun eigen tafels af met water en zeep/allesreiniger (geen desinfectiemiddel) en herhalen dit bij het verlaten van het lokaal. Materialen die door meerdere personeelsleden worden gebruikt, worden met regelmaat schoon gemaakt. Dit geldt ook voor werkplekken en gereedschappen in praktijklokalen.
 4. In ieder lokaal zijn prullenbakken aanwezig en deze worden dagelijks geleegd.
 5. De lokalen worden meerdere keren per dag gedurende 10-15 minuten geventileerd door de ramen en eventuele deuren tegenover elkaar open te zetten.
 6. Onderwijspersoneel loopt zo weinig mogelijk rond tijdens een les
Wat zijn de thuisblijfregels?2020-09-08T11:25:00+02:00
 1. Een leerling met de volgende (luchtweg)klachten blijft thuis bij:Neusverkoudheid
  Hoesten
  Moeilijk ademen/benauwdheid.
  Koorts boven 38°C
  Plotseling verlies van reuk of smaak
 2. Een leerling blijft thuis als iemand in het huishouden koorts boven 38°C en/of benauwdheidsklachten heeft.
 3. Een leerling mag weer naar school als iedereen binnen het huishouden 24 uur geen klachten heeft.
 4. Conform richtlijn RIVM: Wanneer een leerling gedurende de dag klachten ontwikkelt (koorts, neusverkoudheid, hoesten en/of moeilijk ademen/benauwdheid) gaat de leerling naar huis. Ouders/verzorgers worden hierover geïnformeerd. Ook eventuele broers of zussen worden bij koorts en/of benauwdheidsklachten hierover geïnformeerd en naar huis gestuurd.
 5. Leerlingen die behoren tot een risicogroep kunnen worden vrijgesteld van fysiek onderwijs. Dit is de beslissing van ouder(s)/verzorger(s) in overleg met de school. Bij langdurig thuisblijven van de leerling treden de reguliere processen rondom passend onderwijs in werking.
 6. Leerlingen van wie gezinsleden tot de risicogroep behoren kunnen worden vrijgesteld van fysiek onderwijs. Dit is de beslissing van ouder(s)/verzorger(s) in overleg met de school. Bij langdurig thuisblijven van de leerling treden de reguliere processen rondom passend onderwijs in werking.
 7. Bij een ongewoon aantal leerlingen met klachten neemt de school contact op met de GGD. Deze passage kan worden herzien op het moment dat het testbeleid wijzigt.
 8. Iedereen met aan Covid-19 gerelateerde klachten kan zich laten testen. Zie m.b.t. de instructies ook https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/testen
Wat zijn de richtlijnen voor ouders en leerlingen vanaf agustust 2020?2020-09-08T11:22:02+02:00

Het kabinet heeft op 24 juni 2020 besloten dat vanaf 1 juli – op basis van het advies van het OMT – de 1,5 meter afstand tussen alle leerlingen onderling in het voortgezet onderwijs wordt losgelaten. Dit geldt ook voor leerlingen in het voortgezet onderwijs die 18 jaar of ouder zijn.

 1. De afstand van 1,5 meter tussen onderwijspersoneel en leerlingen blijft wel gehandhaafd, net als tussen onderwijspersoneel onderling. In de praktijklessen in het beroepsgerichte onderwijs, de praktische vakken, het praktijkonderwijs en in noodsituaties is het afstand houden tussen leerling en docent niet altijd mogelijk, dus daar houden leerlingen en docenten zoveel als mogelijk 1,5 meter afstand. Dit is een door het RIVM toegestane maatregel. Bij de vakken waar dit van toepassing is, treden het betrokken onderwijspersoneel en de schoolleiding met elkaar in overleg.
 2. Leerlingen gaan op alle dagen naar school en volgen het reguliere lesrooster.
 3. Om de druk op het openbaar vervoer te kunnen blijven verlagen, worden leerlingen verzocht om zoveel mogelijk op de fiets te komen dan wel zich te laten brengen en halen door een ouder/verzorger.
 4. De hygiënemaatregelen van het RIVM blijven van kracht en het is extra van belang dat die worden nageleefd:
  • Een goede melding en monitoring van besmettingen.
  • Het strikt toepassen van triage wanneer ouders/verzorgers en andere volwassenen (zijnde niet onderwijspersoneel) de school binnentreden.
  • Het strikt toepassen van de overige hygiënemaatregelen.
Wat moeten we doen bij een positieve coronatest?2020-09-08T11:27:12+02:00
 1. Een leerling die positief getest is op Covid-19 moet tenminste 7 dagen thuisblijven na start van de symptomen en uitzieken. De leerling mag pas weer naar school als hij/zij na deze 7 dagen ook 24 uur geen klachten meer heeft. Zie ook https://lci.rivm.nl/leefregels
 2. Als iemand in het huishouden van de leerling positief getest is voor COVID-19, moet hij/zij 14 dagen thuisblijven (omdat de gezinsleden tot en met 14 dagen na het laatste contact met deze persoon nog ziek kunnen worden). De leerling kan weer naar school als iedereen in het huishouden 24 uur klachtenvrij is.
 3. Quarantaine: Ouders die met hun kinderen naar een land reizen waar code oranje of rood geldt, of een land of gebied dat tijdens de vakantie wijzigt van code geel naar code oranje of rood, worden dringend geadviseerd bij thuiskomst 14 dagen in quarantaine te gaan. Het in quarantaine gaan zal niet leiden tot een verzuimmelding bij de Inspectie.
 4. We zullen, in overleg met de ouders, naar de mogelijkheden kijken voor afstandsonderwijs gedurende de quarantaineperiode.
Wat mag ik verwachten van onderwijs op afstand?2020-05-14T17:04:49+02:00

Met elkaar in contact blijven is in deze tijden van groot belang. Wij willen dat onze leerlingen daarom dagelijks lessen op afstand kunnen volgen. Dit onderwijs op afstand kent voor ons een aantal varianten:

 • Online een les geven via Google Hangouts.
 • Vragen stellen aan de docent door middel van een online vragenuurtje.
 • Telefonisch contact met mentoren, zorgcoördinatoren en docenten.
Waarom kom ik niet in Magister?2020-03-18T13:36:53+01:00

Omdat heel Nederland nu digitaal probeert les te geven zijn er bereikbaarheidsproblemen voor leerlingen en docenten in Magister.

Onze monitoringsystemen geven aan dat Magister slechts op enkele piekmomenten echt onbereikbaar is geweest, en dat speelde met name gisteren tussen 11:00 en 12:00 uur. en vandaag tussen 10:00 en 11:00 uur. Blijkbaar proberen heel veel mensen op die tijden tegelijk in te loggen. We zien ook dat er goed gereageerd wordt door de mensen van Magister door z.s.m. extra servercapaciteit in te zetten.

Hetzelfde geldt voor de online leerplatformen van Noordhoff en Malmberg: ook deze platformen laten extreme pieken en bereikbaarheidsproblemen zien op dezelfde tijden.

Advies is dus: als het niet lukt, probeer het 1 of 2 uurtjes later nog eens.

Vinden er activiteiten plaats?2020-09-08T11:32:43+02:00

Ouders kunnen worden uitgenodigd op school (voor bijvoorbeeld oudergesprekken of vieringen) met het strikt toepassen van triage en de inachtneming van de veiligheids- en hygiënemaatregelen. Scholen worden geadviseerd hier terughoudend mee om te gaan en zoveel mogelijk rekening te houden met rustige tijdstippen. Online contact tussen school en ouders wordt geadviseerd.

Voor groepsactiviteiten zoals studiereizen, vieringen, voorstellingen en excursies gelden de algemene richtlijnen vanuit de overheid voor bijeenkomsten buiten het reguliere lesaanbod. De afweging over het al dan niet organiseren van groepsactiviteiten wordt op school- of bestuursniveau gemaakt binnen de richtlijnen van het RIVM. In het geval van buitenlandse reizen is het noodzakelijk de nationale en lokale afspraken te kennen en rekening te houden met het feit dat deze snel kunnen wijzigen.

Via welke kanalen communiceren de scholen?2020-05-14T16:55:40+02:00

We doen ons best u en onze leerlingen continue op de hoogte te houden. Dat doen wij via de mentoren, de zorgcoördinatoren, de docenten, brieven, telefonisch contact en uiteraard via de verschillende social media (Instagram, Facebook, LinkedIn en onze websites).

Met welke digitale leermiddelen werken jullie?2020-05-14T16:56:50+02:00

Wij werken met onderstaande digitale (leer)middelen:

 • Magister, voor het werken met de ELO en inleveren van huiswerk opgaven.
 • Google Hangouts (Meet) van Google for Education, als medium voor de online lessen en het geven van instructies.

Beide digitale middelen waren al bekend bij zowel de docenten en de leerlingen. Ook zijn deze middelen ‘AVG proof’ en daarmee een voor de hand liggende keuze om op een veilige manier online lessen te kunnen geven.

Achter de schermen werkt het ICT-team aan het beschikbaar stellen van Microsoft teams voor zowel docenten als leerlingen. Ook hiervoor geldt dat we zeker willen weten dat we er met elkaar veilig mee kunnen werken en dat we u kunnen aangeven op welke manier we ermee gaan werken. Ons streven is dit na de zomervakantie gereed te hebben.

Hoe hanteert VariO de regels in de pauze?2020-09-08T11:31:50+02:00
 1. Om de 1,5 meter afstand tussen leerlingen en onderwijspersoneel en tussen personeel onderling zo goed mogelijk te waarborgen, zijn vaste looproutes of looppaden binnen de school aangebracht.
 2. Gespreide pauzes dragen bij aan het verminderen van de piekdrukte op de gangen, in de aula of in de kantine.
 3. De kantine is open,  met inachtneming van de veiligheids- en hygiënemaatregelen