Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht werkt conform de taken en verantwoordelijkheden zoals deze zijn vastgelegd in de statuten van VariO. Hierbij hanteert de Raad van Toezicht de Code voor Goed Onderwijsbestuur VO. De hierin geformuleerde principes zijn leidend voor de wijze waarop het toezicht wordt ingevuld. Leidend is het vastgestelde toezichtkader uit 2015 waarin de toezichtvisie luidt: De Raad van Toezicht ziet toe op de kwaliteit van bestuur en besturing opdat het College van Bestuur toeziet op de kwaliteit van onderwijs.

De Raad van Toezicht houdt integraal toezicht. Zij neemt daarbij alle aspecten en relevante belangen van VariO mee in haar overwegingen.

Bij de vervulling van haar taak richt de Raad van Toezicht zich op het belang van VariO en ze houdt er rekening mee dat het een organisatie is met een bijzondere maatschappelijke verantwoordelijkheid. De Raad van Toezicht fungeert als klankbord voor het College van Bestuur en staat haar bij met raad. Daarnaast is zij werkgever voor het College van Bestuur.

De Raad van Toezicht wordt gevormd door:

Drs. I.M.T. Gerritzen
Voorzitter RvT, Remuneratiecommissie

Drs. A.G. Toeter RA
Secretaris RvT, lid Auditcommissie

Dhr. W. Zuidberg
Lid RvT 

Mevr. P. Heegsma
Lid RvT

Drs. P. Poelstra RO RE CISA
Lid RvT, voorzitter Auditcommissie

Contact?

Mail naar:        raadvantoezicht@vario-onderwijsgroep.nl